Κυρίκος Βασίλειος Κ. - Καρδίτσα
Ιατροί - Καρδίτσα Καρδίτσα - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ