Κλάψας Βασίλειος Π. - Καρδίτσα
Ιατροί - Καρδίτσα Καρδίτσα - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ