Γιαννακοπούλου - Αβαρκιώτη Ευσταθία Ι. - Αθήνα
Υπηρεσίες Νομικές - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ